Penn Surgery

Urology Residency Program

Faculty

Hospital of the University of Pennsylvania

A. Au
J. Bloch
S. Bartlett
I. Goldstein
S. Bartlett
T. Guzzo
S. Bartlett
S. B. Malkowicz
S. Bartlett
K. Van Arsdalen
S. Bartlett
A. Wein

Penn Presbyterian Medical Center

P. Butler
J. Harryhill
P. Butler
W. Jaffe
P. Butler
D. Lee
P. Butler
P. Masson

Pennsylvania Hospital

P. Butler
V. Carpinello
P. Butler
R. C. Kovell
P. Butler
P. Mucksavage
P. Butler
A. Smith

Children's Hospital of Philadelphia

O. Jackson
D. Canning
P. Nguyen
T. Kolon
P. Nguyen
C. Long
P. Nguyen
A. Shukla
P. Nguyen
A. Srinivasan
P. Nguyen
G. Tasian
P. Nguyen
D. Weiss
P. Nguyen
S. Zderic

Veteran's Affairs Hospital

P. Butler
W. Jaffe
P. Butler
S. B. Malkowicz
P. Butler
P. Mucksavage
P. Butler
K. Van Arsdalen